تا قیامت ز قیام تو قیامت برپاست یا حسین(ع)
روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق مشهد