نام شرکت آدرس سایت
 شركت مديريت توليد برق بيستون        www.bisotounps.ir
  شركت مديريت توليد برق آذربایجان شرقی www.tpgmco.ir
        شركت مديريت توليد برق شهید مفتح      www.tmpp.ir
 شركت مديريت توليد برق بعثت        www.besatpower.ir
 شركت مديريت توليد برق قم www.gccpp.ir
  شركت مديريت توليد برق جنوب فارس      www.sfpgmc.co.ir
 شركت مديريت توليد برق شهيد منتظری www.esfahanmps.ir
   شركت مديريت توليد برق يزد www.ypgmc.co.ir
        شرکت مدیریت تولید برق گیلان   www.gilan-ccpp.co.ir
        شركت مديريت توليد برق غرب  
        شركت مديريت توليد برق شازند اراك  
 شركت توليد و بهره برداری سد و نیروگاه دز  www.dezdam.co .ir
 شركت مديريت توليد برق نكا www.nekapowerplant.ir
 شركت مديريت توليد برق کردستان    www.sanandajpowerplant.ir
 شركت مديريت توليد برق خلیج فارس (نیروگاه گازی هرمزگان )    www.pgpower .ir
 شركت مديريت توليد برق شهيد رجايی  www.rajaeepowerplant.ir
   شركت مديريت توليد برق لوشان  www.loshanpgmc.ir
  شركت مديريت توليد برق اصفهان   www.isfahanps.ir
   شركت مديريت توليد برق كرمان   www.kpp.co.ir
         شركت مديريت توليد برق منتظر قائم  
  شركت مديريت توليد برق ری   www.reypower.ir
   شركت مديريت توليد برق طوس www.tousspowerstation.ir
   شركت مديريت توليد برق مشهد www.megmc.ir
  شركت مديريت توليد برق اهواز ( نیروگاه رامين)  www.raminpower.ir
  شركت مديريت توليد برق فارس   www.fpgm.com
  شركت مديريت توليد برق آذربايجان غربي  www .azarw-ppt.ir
  شركت مديريت تولید برق زنجان  www.zpgmc.ir
         شركت مديريت توليد برق نيروگاه شهيد فيروزی (طرشت ) www.firouzi-ppt.moe.org.ir
         شركت مديريت توليد برق شهيد مدحج(اهواز) www.zarganpowerplant.com

لطفاً در صورت نياز به اصلاح يا درج آدرس تارنماي شركت‌هاي مديريت توليد برق يا توزيع نيروي برق،
مراتب را به آدرس admin@megmc.ir ارسال فرماييد.